මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

2019 ජුලි 31දයාබර NDES සොයුරනි/සොයුරියනි, මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය NDES පාඨමාලාව මතු පරපුර උදෙසා සුරක්ෂිත කිරීමටත්, වර්තමාන ශිෂ්‍යයින්ගේ අධ්‍යපන අයිතිවාසිකම් සුරැකීම උදෙසා NDES ශිෂ්‍ය සංගමය සහ අප ආදී විද්‍යාර්ථිකයින්ගේ සංගමය (NDES Alumni) එකතුව...