ඉ. ස. ප. එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම

ඉ. ස. ප. එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම

ඉංජිනේරු සභා පනතින් ප්‍රකාරව නිකුත්කොට ඇති චක්‍රලේඛය මඟින් ඉංජිනේරු වෘතිකයින් සඳහා වන අගතිය කරුණු කොට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වියදම පහත පරිදි...
IET Degree upgrade and obtaining the Sydney Accord

IET Degree upgrade and obtaining the Sydney Accord

August 31, 2020, Handover IET new syllabus to Prof Kapila Perera. This inauguration was held at the Education Ministry, Isurupaya premises. Syllabus revision committee head Prof. Udayanga Hemapala, Mentor Prof. Karunadasa, NAITA Vice Chairman  Prof. Mahinda S....
Motion of Settlement-Court Decision of IET

Motion of Settlement-Court Decision of IET

The historic Court decision given to Alumni by the Court of appeal is given here. Any neglect of conditions agreed by NAITA would be violation of the court decision and thereby it is subjected to a contempt of court.  Download Motion Settlement from here Read the...