මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

2019 ජුලි 31දයාබර NDES සොයුරනි/සොයුරියනි, මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය NDES පාඨමාලාව මතු පරපුර උදෙසා සුරක්ෂිත කිරීමටත්, වර්තමාන ශිෂ්‍යයින්ගේ අධ්‍යපන අයිතිවාසිකම් සුරැකීම උදෙසා NDES ශිෂ්‍ය සංගමය සහ අප ආදී විද්‍යාර්ථිකයින්ගේ සංගමය (NDES Alumni) එකතුව...
ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පත – යෝජිත සංශෝධන

ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පත – යෝජිත සංශෝධන

ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරු වෘත්තික එකමුතුව විසින් 2016.08.01 ඉදිරිපත් වූ ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පතට පහත යෝජිත සංශෝධන අද දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, ගරු අමාත්‍යතුමන්ලා සහ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලාවෙත කෙරෙන ගෞරවයෙන් කරනු ලබන  ඉල්ලීමයි ...