මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

2019 ජුලි 31දයාබර NDES සොයුරනි/සොයුරියනි, මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය NDES පාඨමාලාව මතු පරපුර උදෙසා සුරක්ෂිත කිරීමටත්, වර්තමාන ශිෂ්‍යයින්ගේ අධ්‍යපන අයිතිවාසිකම් සුරැකීම උදෙසා NDES ශිෂ්‍ය සංගමය සහ අප ආදී විද්‍යාර්ථිකයින්ගේ සංගමය (NDES Alumni) එකතුව...
ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව, පනත සම්මතයි

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව, පනත සම්මතයි

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව පනත් කෙටුම්පත – තෙවැනිවර කියවීම, පෙබරවාරි 23 දින පාර්ලිමේන්තු විවාදයට ගෙන සංශෝධන සහිතව සම්මත විය. එම විවාදයේ (පිටුව 1680 සිට 1772  දක්වා) හැන්සාඩ් වාර්තාව බාගත කරගන්න. සම්මත කරන ලද 2017 අංක 4 දරන ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව...