හෙට වෙනුවෙන් අද

හෙට වෙනුවෙන් අද

දයාබර NDES සොයුර සොයුරිය, අපගේ පාඨමාලාවේ වර්තමානයේ ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය ගැන ඔබව මෙසේ දැනුවත්කර ලීමට අදහස් කළෙමි. ඉංජිනේරු උසස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අපගේ මතය? ඉංජිනේරු අධ්‍යාපනය ප්‍රසාරණය කිරීම, මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සිදුවියයුතු කරුණකි.නමුත් එය සිදුවිය...
Poor Management Laying Waste Millions of Rupee Lab Equipments

Poor Management Laying Waste Millions of Rupee Lab Equipments

Mrs. Padma Samaradiwakara Director (Acting) lET — Katunaya ke 20.10.2018 Dear Madam, About poor management function prevailing in Institute of Engineering Technology NDES and Special Apprentices Alumni Association would like to inform you about a major discrepancy...