ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරු වෘත්තික එකමුතුව විසින් 2016.08.01 ඉදිරිපත් වූ ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පතට පහත යෝජිත සංශෝධන අද දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.


ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, ගරු අමාත්‍යතුමන්ලා සහ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලාවෙත කෙරෙන ගෞරවයෙන් කරනු ලබන  ඉල්ලීමයි 

2016.08.01 ඉදිරිපත් වූ ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පතට පහත යෝජිත සංශෝධන

2016 අගෝස්තු 01 වන දින විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කල නියෝග මත (ගැසට් මගින්) ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පත පහත සඳහන් සංශෝධන සලකා බැලීමටශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

අප  පහත සදහන් සංශෝධන යෝජනා  කරමු:

පිටුව 2 PART –ඡේදය I( වගන්ති 3 b). පනත් කෙටුම්පත අගමැති විසින් නම් කරන මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් විසින් පිලියෙල කරනු ලබයි – එය කිසිදු වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනයකට හෝ ඕනෑම වෘත්තීය ඉංජිනේරුසංගමයකට   නැඹුරුව හෝ පක්ෂග්‍රාහීව භාවයකින්  තොරව ඉංජිනේරු සභාවේ මධ්‍යස්ථ හා ස්වාධීන ක්‍රියාකාරීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා සංශෝධනය කළ යුතු වේ

අගමැතිතුමන්  විසින් පත්කරන ලබන  සභා නියෝජිතයන් දහතුන.

වරලත් ඉංජිනේරුවරු, ශ්‍රී ලාංකික වරලත් ඉංජිනේරුවරු එක්සත් රාජධානියේ වරලත් ඉංජිනේරුවරු වන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු හා සම මට්ටමින් වේ. ඉංජිනේරු විෂයට අදාළ විදුලිබල මණ්ඩලය,ජලසම්පාදන මණ්ඩලය, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව,ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්,  ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, වරාය අධිකාරිය  ආදී ආයතන තුලින් ඉහත සදහන් වරලත් ඉංජිනේරුවරු තෝරා ගැනීම සුදුසු වේ  (IESL , IIESL  හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් ඉංජිනේරු වෘත්තික සංගම් මගින් නම් නොකෙරෙන අතරම ඉංජිනේරු කවුන්සිලය මගින් නියාමනය කෙරේ)

පිටුව 7 and 8 ඡේදය II ( වගන්ති අංක 12 සහ 13) මගින් පනත් කෙටුම්පත ඉංජිනේරු සභාවේ බලය හා වපසරිය  සකසයි. IESL , IIESL  යන ආයතන දෙක හරහා මින් ඉහතදී වැදගත් බලතල හා කාර්යයන් ඉටුකරන ලද අතරම මෙම බලතල ඔවුන් වෙත පවරනු ලැබ ඇත්තේ ඔවුන් විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද අතුරු නීති හරහාය.මෙකී බලතල එම ආයතන ( IESL , IIESL ) වෙතින් ඉවත්ව ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු කවුන්සිලය වෙත පැවරීම වඩාත් යෝග්‍යවේ. එබැවින් පහත බලතල හා කාර්යයන්  පණතට ඇතුලත් කිරීමට යෝජනා කෙරේ

 1. සාමාජිකයන් ගේ වෘත්තීමය අපේක්ෂා සුරැකීම.
 2. ඉංජිනේරු වෘත්තීයට අදාල වන සංස්කරණ දිරි ගැන්වීම
 3. ඉංජිනේරු අධ්‍යාපන ගුණාත්මකව ඉහල නැංවීම හා පාඨමාලා ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම
 4. වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන නියාමනය
 5. වෘත්තීය ආයතන සඳහා ජාතික ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමට අයදුම්කරුවන් තක්සේරු කිරීමේ බලපත්‍ර ලබාදීමට. ආයතනය එකී බලපත් ප්‍රධානය කිරීමේ බල බලධාරියා ලෙස ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
 6. අදාළ වෘත්තීය ආයතනයේ සාමාජිකත්වය සඳහා සුදුසු අධ්‍යයන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් නිර්දේශ කිරීම.
 7. වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන අතර ස්ථාවර ප්‍රමිත තහවුරු කිරීම.

පිටුව  10 කොටස- III වගන්ති අංක 17 අනුව  පනත් කෙටුම්පත අවශ්‍යතාව ඉක්මවා ඉංජිනේරු වෘත්තීයේ නියුක්ත වෘත්තිකයින් කාණ්ඩ සකස්  කර ඇත. එය ජාත්යන්තර පමිතියට අනුකූලව සංශෝධනය කළ යුතු වේ.

අ) වරලත් ඉංජිනේරුවකු හැදින්වීමට යෙදෙන සම්මත කෙටි යෙදුම වන්නේ “CEng” යන්නයි

 1. b) සංස්ථාගත ඉංජිනේරුවකු හැදින්වීමට යෙදෙන සම්මත කෙටි යෙදුම වන්නේ “ IEng” ය.
 2. c) ඉංජිනේරු තාක්ෂණිකයෙකු හැදින්වීමට යෙදෙන සම්මත කෙටි යෙදුම වන්නේ “ EngTec”

පිටුව  22 කොටස  – VII වගන්ති 41 හා 42 යටතේ පනත් කෙටුම්පතෙහි ඉංජිනේරුවන් හා ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් සඳහා  අවශ්‍යවන සුදුසුකම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත .

ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් ජාත්යන්තර මට්ටම පවත්වා ගෙන යන කාණ්ඩ තුනකට වර්ග කළ හැකිවේ

 1. a) වරලත් ඉංජිනේරු
 2. b) සංස්ථාගත ඉංජිනේරු
 3. c) ඉංජිනේරු තාක්ෂණික.

උප ලේඛන ඒ සංශෝධනය කළ යුතු වේ වෘත්තිමය ඉංජිනේරු ආයතනයන්හි, ඉන්ජිනේරු අධ්‍යන ඉංජිනේරු ආයතනයන්හි  හෝ සංගමයන්හි සෙසු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය පවත්වා ගෙන යාමටත් වෙසෙසින් ඉංජිනේරු සභාවේ ස්වාධීනත්වය හා මධ්‍යස්ථබව පවත්වා ගෙන යාමටද අවැසි වේ. විදුලිබල හා ඉංජිනේරු සභා කාර්යයන් කිසිදු වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනය පක්ෂග්‍රාහීභාවයෙන්  තොරව, ජාත්‍යාන්තර පුහුණුවට  අනුකූලව විය යුතුයි. ඉංජිනේරු සභා ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ වඩා වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පදනම දැමීමට ඇත. පනත තුල ආයතනය නම් කිරීම මගින් යම් විශේෂිත දැනට ඇති වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනය ඒකාධිකාරය ඉංජිනේරු සභා අනුකුල විය යුතුය.ඉංජිනේරු සභාව ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයේ  ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත  සියලු වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන සහ සියලු ඉංජිනේරු ආයතන සඳහා පොදු නියාමන ආයතනය  විය යුතුය. එය දැනට ඇති වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන සහ දැනට පවතින ඉංජිනේරු ආයතනයේ ද මධ්‍යස්ත  විය යුතු වේ

ඉංජිනේරුවකු වීමට  අවශ්‍යවන අධ්‍යාපනික  සුදුසුකම් පහත සඳහන් පරිදි සංශෝධනය විය යුතුය.

වරලත් ඉංජිනේරු: ඉංජිනේරු සභාව විසින් පිළිගත් අධ්‍යාපන සුදුසුකම්. ඉංජිනේරු සභාව විසින් ප්‍රතීතනය කරන ඕනෑම වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනයේ අයදුම්කරුවන්. (පක්ෂග්‍රාහීභාවය  වැලැක්වීමට පනත් කෙටුම්පත තුළ විශේෂිත වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනයේ නම සඳහන් නොකර). මෙම පනත යම් ආයතනයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන් තොරව සියලු වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන සඳහා පොදු පනත් කෙටුම්පත විය යුතුය.

* IESL ආයතනය වරලත් ඉංජිනේරුවන් පත්කිරීමට නම් කිරීමෙන් , කෙටුම්පත් පණත වෘත්තීය සංවර්ධන මග (ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ඉංජිනේරුවන් 95% ඉංජිනේරුවන් පමණ මෙහි ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත) ඉංජිනේරු වෘත්තීකයන්ගේ  මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයවේ . එබැවින් මෙම  IESL 2010 දී හඳුන්වා දුන් අතුරු නීතියක් මගින්  වෘත්තීය සංවර්ධන මඟ  (පරිණත අපේක්ෂකයාගේ මාර්ගය)අවුරා ඇත. (කාණ්ඩ ය  4.i.g) . මෙම මාර්ගයේ ජනප්‍රිය නම “තාක්ෂණික වාර්තාව මාර්ගයේ” ලෙස හැඳින්වේ එය “පරිණත අපේක්ෂකයාගේ මාර්ගය” ලෙස අතීතයේ දී හඳුන්වන ලදී. මෙම “තාක්ෂණික වාර්තාව මාර්ගයේ” පහළ මට්ටමේ ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් සිට ඉහළම වෘත්තීය ඉංජිනේරු වෘත්තිකයෙකු ගේ තත්ත්වය වන “වරලත් ඉංජිනේරු” තත්වයට “කාර්මිකයාට ඉංජිනේරු” බව ඉහළම මට්ටමේ ඉංජිනේරුවකු වෙත ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් සඳහා වෘත්තීය ප්රවර්ධනය මාර්ගය වන්නේය.මෙම ඉංජිනේරු වෘත්තීය සංවර්ධන මාර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ  හැර අනෙකුත් සියලු රටවල ප්‍රායෝගිකව වේ.

ඉංජිනේරු නව්‍යකරණය හදුනාගැනීම පිළිබද  එක්සත් රාජධානියේ ක්‍රියා පටිපාටිය  පහත සදහන් වේ.

 1. “අත්දැකීම් පාදක ඉගැනීම” (නව්‍යකරණය) හඳුනා ගනු ලබන මූලික ඩිප්ලෝමාවකින් ආරම්භවන නව්‍යකරණ ඉංජිනේරුවන්ගේ විකල්ප මාවත්, නුතන තාක්ෂණික නිෂ්පාදන රැසක් හා පරීක්ෂක උපකරණ භාවිතා වන සමාගමක් ලෙස ස්වභාවික ආපදා වලින් විපතට පත් වන ජනාතාවට යහපත සැලසීමට යෙදේ(ස්වභාවික ආපදා, අතාවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ, මානව ජනාවාසකරණය කාර්යක්ෂම කරන උපාංග හා විදේශ විනිමය සුරකින නිමැවුම් ආදිය වේ)
 1. මෙම පණත මගින් වොෂින්ටන් ප්‍රඥප්තිය ගිලිහී යන අතර පණතට ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම හිමි කර දීමට නම්  යුරෝපීය න්‍යායයන් අනුව අධ්‍යාපනය සකස් කරගත් අප , විදෙස් රටවල අපගේ වෘතිකයන්ට පිළිගැනීම හිමි වන්නට නම් ඉංජිනේරු කවුන්සිලය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුගත වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
 1. වොෂින්ටන් ප්‍රඥප්තිය තුලින් ප්‍රකාශ වන්නේ ඉංජිනේරු අධ්‍යාපන සුදුසුකම් CEng හා සම තත්වයට ලා සැලකීමටද  CEng හා සම වන්නාවූ වෘත්තීය පිළිගැනීමකට හිමිකර දීමය, එසේවතුදු, එමගින් අන්‍යොන්‍ය පිළිගැනීම ලබා නොදේ.
  1. වොෂින්ටන් ප්‍රඥප්තිය අනුව ඉංජිනේරු සභාව මගින් පිළිගනු  ලබන ආයතන මගින් පිරිනැමෙන උපාධි වලට CEng පිළිගැනීම  හිමි වේ. මෙයට අයත් වන්නේ  ‘pre-SARTOR3’ අනුකුලත්වය හිමි වසර 03ක පාඨමාලාය . කෙසේ වෙතත් , ‘post-SARTOR2’  උපාධිය  CEng අවශ්‍යතා සැපිරීමට නම් අධ්‍යන අවශ්‍යතාවක් පැවතිය හැකිය.
  2. IESL ස්වකීය ගිවිසුමට පරිබාහිර සුදුසුකම් පිළිගැනීමට ලක් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට නොහැකි වුවද ,එලෙස වැඩිදුර කරන්නේ නම් ඊට සමගාමී ආයතනික ව්‍යුහයකට ( අත්දැකීම් පාදක ඉගැනීම) අනුගතව කටයුතු කල යුතුය.
 1. මේ මගින් ප්‍රකාශ වන අදහසසෙහි සාරාංශය වන්නේ වොෂින්ටන් ප්‍රඥප්තිය අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් එක් එක් රටවල ඉංජිනේරු ලියාපදිංචිය පිළිබවද වන සම්මුතියක් නොවන බවය.
  1. ශ්‍රී ලංකාව වොෂින්ටන් ප්‍රඥප්තියට අත්සන් තබන ලදරාජ්‍යක් වන හෙයින්ද යම් අයදුම්කරුවෙකු එක්සත් රාජධානියේ IET ලියාපදිංචිය හා මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ වසර හතරක ගෞරව උපාධිය සපුරා ඇත්තෙකු වීමද,  ඒ අනුව වොෂින්ටන් ප්‍රඥප්තියට අනුව එකී සුදුසුකම එක්සත් රාජධානියේ  MEng උපාධිය තත්වයේ ලා  සැලකීමට IET බැඳී සිටියි.

සාමාන්‍ය වාතාවරණය  පහත  දැක්වේ.

 1. ඉංජිනේරු W. L. සිල්වා මහතා ගේ නිර්මාණ IET හි නිසි ඇගයීමට ලක්ව ඇති අතරම  ඔහු ස්වකීය සමාගම (මයික්‍රෝපවර් ඉංජිනියරින් ) මගින් සංවර්ධනය කෙරෙන නව නිර්මාණ (සමාගම,   ඔහුගේ මෙහෙයවීමෙන් මේ වනවිට විදුලිය සංරක්ෂණය කෙරෙන උපකරණ 53 ක් නිර්මාණය  කරමින්   පේටන්ට් බලපත්  23ක් , හිමි කරගෙන ඇති අතරම තවත් බලපත් 10ක් ලියාපදිංචිය සදහා ඉදිරිපත් කර ඇත) මෙම ක්‍රියාවලිය “අත්දැකීම් පාදක ඉගෙනීම. පිලිබදව ප්‍රමාණවත් ශාක්ෂි සපයයි. මෙම ඇගයුම් ක්‍රියාවලියේදී උක්ත තක්සේරුකරු විමසා  එම  සුදුසුකම් එක්සත් රාජධානියේ MEng උපාධිය හා සම වන්නේද යන්නයි . තක්සේරු කරු ගේ නිගමනය වන්නේ එක්සත් රාජධානියේ MEng උපාධියට සමාන වනබවය. (මොරටුව විශ්ව ගෞරවය උපාධිය). එම හේතුවෙන් ඔහුට වරලත් ඉන්ජිනේරුවකු ලෙස (CEng) එක්සත් ජනපදයේ ඉංජිනේරු කවුන්සිලයේ පහසුවෙන් ලියාපදිංචිය හිමි කරගෙන ඇත.
 1. යෝජිත පණත කිසිදු  වෙනස් කමකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමෙන් අප රටේ පරසිඳු ඉංජිනේරු විශේෂඥ වූ රේ විජේවර්ධනයන්, ආචාර්ය කුලසිංහයන්, ඉංජිනේරු රම්පාල මැතිදුන් හා  ඉංජිනේරු විමලසුරේන්ද්‍රයන් වැනි තම අත්දකීම් තුලින් නව නිර්මාන කල සමතුන් ඉදිරියට ඒම අධෙර්යමත් කෙරේ.
 1. මෙම පණතට සහයෝගය දක්වමින්,ඇතැම් දේශීය රාජ්‍ය වරලත් ඉංජිනේරුවරු ,කරනු ලබන ඉල්ලීම් , IESL හරගා ඉදිරිපත් වන එක්සත් රාජධානියේ වරලත් ඉංජිනේරුවරුගේ අදහස් ( ඇතැම් විදුලිබල මණ්ඩල නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරීවරු-සැවොම නොවේ, ආයෝජන මණ්ඩලය, IESL සුදුසුකම් ලත් ඉංජිනේරුවන්), මෙය අපගේ දේශීය සුදුසුකම්ලාභී ඉංජිනේරුවන් සතු හැකියා හා කුශලතා අවතක්සේරු   කිරීමක් රට තුල වර්තමානයේ සිදුවන බවට ශාක්ෂියක් වේ.

සංස්ථාගත ඉංජිනේරු:  ඉංජිනේරු සභාව විසින් පිළිගත් අධ්‍යාපන සුදුසුකම්. ඉංජිනේරු සභාව විසින් ප්‍රතීතනය කරන ඕනෑම වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනයේ අයදුම්කරුවන්. (පක්ෂග්‍රාහීභාවය  වැලැක්වීමට පනත් කෙටුම්පත තුළ විශේෂිත වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනයේ නම සඳහන් නොකර). මෙම පනත යම් ආයතනයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන් තොරව සියලු වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන සඳහා පොදු පනත් කෙටුම්පත විය යුතුය.

 ඉංජිනේරු තාක්ෂණික.:  ඉංජිනේරු සභාව විසින් පිළිගත් අධ්‍යාපන සුදුසුකම්. ඉංජිනේරු සභාව විසින් ප්‍රතීතනය කරන ඕනෑම වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනයේ අයදුම්කරුවන්. (පක්ෂග්‍රාහීභාවය  වැලැක්වීමට පනත් කෙටුම්පත තුළ විශේෂිත වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතනයේ නම සඳහන් නොකර). මෙම පනත යම් ආයතනයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන් තොරව සියලු වෘත්තීය ඉංජිනේරු ආයතන සඳහා පොදු පනත් කෙටුම්පත විය යුතුය.

ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරු වෘත්තික එකමුතුව