ගංවතුර ආධාර ලබාදීම

පසුගිය කාලගුණික ව්‍යසනයෙන් ආපදාවට ලක්වූ ගාල්ල නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පාසල් දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය යලි නගා සිටුවීමට, ඔවුනට අවැසි පොත්පත් ලබාදීමට අප ඉදිරිපත් වූ වග ඔබට මතක ඇති, ඒ පොරොන්දු වූ පරිදි අප සංගමයේ බොහෝ පිරිසකගේ නොමසුරු දායකත්වයෙන් එකී දූ දරුවන්...
ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව, පනත සම්මතයි

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව, පනත සම්මතයි

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව පනත් කෙටුම්පත – තෙවැනිවර කියවීම, පෙබරවාරි 23 දින පාර්ලිමේන්තු විවාදයට ගෙන සංශෝධන සහිතව සම්මත විය. එම විවාදයේ (පිටුව 1680 සිට 1772  දක්වා) හැන්සාඩ් වාර්තාව බාගත කරගන්න. සම්මත කරන ලද 2017 අංක 4 දරන ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව...
ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පත – යෝජිත සංශෝධන

ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පත – යෝජිත සංශෝධන

ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරු වෘත්තික එකමුතුව විසින් 2016.08.01 ඉදිරිපත් වූ ඉංජිනේරු සභා පනත් කෙටුම්පතට පහත යෝජිත සංශෝධන අද දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, ගරු අමාත්‍යතුමන්ලා සහ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලාවෙත කෙරෙන ගෞරවයෙන් කරනු ලබන  ඉල්ලීමයි ...
තරුණයන් ලක්ෂ 14ක් රෝද තුනක් උඩට වෙලා හන්දි වල බලන් ඉන්නවා

තරුණයන් ලක්ෂ 14ක් රෝද තුනක් උඩට වෙලා හන්දි වල බලන් ඉන්නවා

එට්කා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පිඹුරුපත් සැකසෙද්දී දේශීය ඉංජිනේරුවන් සහ නව නිර්මාණකරුවන්ට වැට බැඳෙමින් තිබෙන බව ඔහු පවසයි. ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාවේ ව්‍යවස්ථාව හරහා එම අවස්ථාවන් අහිමි වන බව පවසමින් ඔහු විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවක් ද ගොනු කරනු ලැබූ අතර ඉංජිනේරු සභා...