ඉංජිනේරු සභා පනතින් ප්‍රකාරව නිකුත්කොට ඇති චක්‍රලේඛය මඟින් ඉංජිනේරු වෘතිකයින් සඳහා වන අගතිය කරුණු කොට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වියදම පහත පරිදි වේ.