මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය

2019 ජුලි 31දයාබර NDES සොයුරනි/සොයුරියනි, මේ දක්වා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සංක්ෂිප්තය NDES පාඨමාලාව මතු පරපුර උදෙසා සුරක්ෂිත කිරීමටත්, වර්තමාන ශිෂ්‍යයින්ගේ අධ්‍යපන අයිතිවාසිකම් සුරැකීම උදෙසා NDES ශිෂ්‍ය සංගමය සහ අප ආදී විද්‍යාර්ථිකයින්ගේ සංගමය (NDES Alumni) එකතුව...
හෙට වෙනුවෙන් අද

හෙට වෙනුවෙන් අද

දයාබර NDES සොයුර සොයුරිය, අපගේ පාඨමාලාවේ වර්තමානයේ ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය ගැන ඔබව මෙසේ දැනුවත්කර ලීමට අදහස් කළෙමි. ඉංජිනේරු උසස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අපගේ මතය? ඉංජිනේරු අධ්‍යාපනය ප්‍රසාරණය කිරීම, මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සිදුවියයුතු කරුණකි.නමුත් එය සිදුවිය...