හෙට වෙනුවෙන් අද

හෙට වෙනුවෙන් අද

දයාබර NDES සොයුර සොයුරිය, අපගේ පාඨමාලාවේ වර්තමානයේ ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය ගැන ඔබව මෙසේ දැනුවත්කර ලීමට අදහස් කළෙමි. ඉංජිනේරු උසස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අපගේ මතය? ඉංජිනේරු අධ්‍යාපනය ප්‍රසාරණය කිරීම, මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සිදුවියයුතු කරුණකි.නමුත් එය සිදුවිය...
NDES Alumni Meeting with NAITA at NAITA Head office

NDES Alumni Meeting with NAITA at NAITA Head office

To all NDES holders in concern, Meeting on 22nd Sept at NAITA head office Participants – From NAITA, Chairman. Acting Director/Principal IET. Director Training Deputy DirectorTralnlng. Deputy Principals IET From NDES & SP. ENG. APP.S’ Alumni...