ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව, පනත සම්මතයි

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව පනත් කෙටුම්පත - තෙවැනිවර කියවීම, පෙබරවාරි 23 දින පාර්ලිමේන්තු විවාදයට ගෙන සංශෝධන සහිතව සම්මත විය. එම විවාදයේ (පිටුව 1680 සිට 1772  දක්වා) හැන්සාඩ් වාර්තාව බාගත කරගන්න. සම්මත කරන ලද 2017 අංක 4 දරන ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව පනත...

read more

තරුණයන් ලක්ෂ 14ක් රෝද තුනක් උඩට වෙලා හන්දි වල බලන් ඉන්නවා

එට්කා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පිඹුරුපත් සැකසෙද්දී දේශීය ඉංජිනේරුවන් සහ නව නිර්මාණකරුවන්ට වැට බැඳෙමින් තිබෙන බව ඔහු පවසයි. ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාවේ ව්‍යවස්ථාව හරහා එම අවස්ථාවන් අහිමි වන බව පවසමින් ඔහු විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවක් ද ගොනු කරනු ලැබූ අතර ඉංජිනේරු සභා...

read more

Summery of meeting held with NOEP

Meeting was held between National Organisation of Engineering Professionals (NOEP) and Our Alumni. President and Treasurer participated from NOEP and Our Alumni represent Nalin, Damitha, Nishantha, Samantha Summery Discuss issue of EC Act How the effect goes to...

read more

AGM-2013 Minutes and Annual Report of 2016

Download NDES and Special Engineering Apprentices Alumni Association Annual General Meeting minutes report held on 24th August 2016 and annual report of association. [pdf_attachment file="2" name="Annual Report...

read more

Audit Report 2016

Please find the link below for audit report of Special Apprentices Association of Sri Lanka aka NDES & Special Engineering Apprentices Alumni Association, which is going represent in the annual general meeting 2016 Click here to Read the Audit...

read more

Engineering Council Bill

Engineering Council Bill as appearing in the Gazette of July 29 2016 issued on 01.08.2016. Read from below links සිංහල தமிழ் English...

read more

Training Modules For NDES Students

Download National Apprentice Boards' training standard for civil, electrical and mechanical engineering special apprentices. Civil Engineering Water & Environmental Building & Structural Highway & Railway Electrical Engineering Telecom Power Electronics Mechanical...

read more